06-30-75-87-133 asztroveritas@gmail.com

GDPR

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bánki Barbara e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségére és célszerűségére. E tájékoztató célja, hogy az asztrológiai tanácsadást kérő, és a személyes adataikat megadó ügyfelek a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az Adatkezelő az adatokat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. E tájékoztatóban foglaltakhoz Adatkezelő minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja. Az adatkezelő adatai: Név: Bánki Barbara egyéni vállalkozó Székhely: 1046 Budapest, Rajki Márton tér 2. Adószám: 58135486-1-41 Nyilvántartási szám: 56770218 (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”)

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által használt ún. szakmai elnevezés célja, hogy a brand építése során mással összetéveszthető ne legyen, ezért bizonyos eltérések a szakmai elnevezés és tevékenységet végző személy között előfordulhatnak.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

• 1995. évi CXIX. tv. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

• 2001. évi CVIII. tv. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egységes kérdéseiről

• 2008. évi XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

• 2016/679/EU Rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetébentörténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásávóról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról.

Adatkezelő vállalja azt, hogy jelen szabályzatban foglaltakat betartja és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Adatkezelő tevékenysége: Adatkezelő asztrológiai tanácsadói tevékenységet folytat és az információ áramoltatására valamint a tevékenység támogatására honlapot üzemeltet. A tevékenység számlázásához (cím) személyes adatokat kezel és tárol és kezel. Értelmező rendelkezések: Személyes adat : Személyes adatnak minősül egy természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetett módon – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak: Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. Rendelet: 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése, minden esetben az önkéntes hozzájáruláson vagy a törvényen alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik. Kezelt adatok: Tanácsadást kérők esetén: Név, Születési dátum (születési hely, idő év/hónap/nap/óra/perc) Számlázási postázás esetén: Név, cím Adatkezelés célja: asztrológiai tanácsadás születési dátum alapján Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím Az adatok tárolásának módja: Tanácsadást kérők név, születési dátum (születési hely, idő év/hónap/nap/óra/perc) adatait az adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő a tanácsadás elvégzéséhez szükséges adatokat azok törléséig jelszóval védett számítógépen tárolja. Adatkezelés időtartalma: A tanácsadás kérő által megadott időponttól a tanácsadás utáni két hét. Az adatok törlése: a tanácsadást követő 15. napon a személyes adatok törlésre kerülnek. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

FIZETÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATFELDOLGOZÓK:

Átutalással történő fizetés esetén szerződés alapján a Honlap: www.szamlazz.hu tárol adatokat. Adatfeldolgozás célja: elektronikus számla kiállítása Továbbított adatok köre: Név, Cím, szolgáltatás összege Adatfeldolgozó igénybevétele: Weblap látogatóinak adatai: Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználói IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Honlap üzemeltetését külön szolgáltatási szerződés alapján a Név: Web-Server Kft. Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. végzi.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. A weblapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – sütit, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt – küldünk a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg beazonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet, email címet. Ezekkel a cookie-kal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait. A megjelenő hirdetéseket letilthatja az erre szolgáló X ikon segítségével is.

A Felhasználók jogai és érvényesítésük

Tájékoztatáshoz való jog A Felhasználó jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Hozzáféréshez való jog A Felhasználó jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Helyesbítéshez való jog Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni. Törléshez való jog A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése számunkra már nem feltétlenül szükséges, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van. Az adatkezelés korlátozásához való jog Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozását kérő személyekről nyilvántartás készül, hogy kérésüket a jövőben mindenkor tiszteletben tudjuk tartani. Adathordozhatósághoz való jog Jogosult az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség.

A honlapon található fényképek, kivétel nélkül az ingyenesen és jogdíjak nélkül is felhasználható Pixabay.com-ról származnak, kivéve azok, amelyek a honlap tulajdonosáról készültek.

Amennyiben asztrológiai tanácsadást szeretnél kérni, előtte kérlek, hogy fogadd el az Adatvédelmi tájékoztatómat!